شعر آزاد

مطالب ادبی شعر آزاد

جدیدترین اشعار اعضا سایت شعر آزاد

داستان زندگی

من غرق می شوم در لکه های رنگ تا جان بگیرد و بگذرد زمن فغان و درد میکشم بر بوم زندگی نقش سیه سفید این دنیای سرد سر در گم ام له ام می بارد از لبم نا خواسته و مدام این قطره های غم

آثار و مطالب عمومی

اشعار شعرای کلاسیک

آثار فرهنگی و اجتماعی