شعر آزاد

جدیدترین اشعار اعضا سایت شعر آزاد

سرزمین جنوب

در سرزمین جنوب جایی میان رود و کوه چنان طبیعت سرسبزی در بهار زنده میشود که هوش از سر هر بیننده ای می پراند ..سیف اله چوپان سرزمین گلهاست چنان مهربان و صمیمی که لحظه ای با خود میگویی ای کاش همه مردان سرزمینم قلبشان به پاکی قلب او بود همه را چون خواهر خویش […]

شکوفه گیلاس

شکوفه گیلاس چون شبنم صبح گاه بروی کمند زلفت میدرخشد و من غرق نگاه بی انتهای توام که به آب مینگری و ماهی قرمز به دور دستت طواف میکند

رویای شیرین

رویای شیرین من کنار درخت گیلاس نشته بر لب حوض رویای رنگارنگ با نگاه پر زرقش به ماهی قرمز به برگ خشکیده رویای رویایی به آسمان سپید به سرو های بلند به ماه و به خورشید

شب

دل خشکیده در شب سرد جاده بی انتهای ناکامی صدای سکوت سنگ ریزه و آب صدای خواهش برگ از شاخه خشک سکوت بی انتهای مغز شلوغ لبان دوخته از صدای سوت سکوت شب بی انتها شب غم دیده کنار ماتم آرزو و نگاه شب پر شده از نفس های زنی که میکشد از غصه آه […]

چهارچوب

یکنواخت که شود لبخند هم که باشی درون قاب کهنه احساس خالی بودن می کنی میشکنی تمام چهارچوب های کنه را رها میشوی

داستان زندگی

من غرق می شوم در لکه های رنگ تا جان بگیرد و بگذرد زمن فغان و درد میکشم بر بوم زندگی نقش سیه سفید این دنیای سرد سر در گم ام له ام می بارد از لبم نا خواسته و مدام این قطره های غم

آثار و مطالب عمومی

اشعار شعرای کلاسیک

آثار فرهنگی و اجتماعی