همه مطالب این دسته:

دو راهی

/
/نویسنده:
شعر آزاد
پیوسته تردیدی می گذاردت بر سر دوراهی کجا باید ر…

هر کجا

/
/نویسنده:
شعر آزاد
در پایان همه با هم برابرند مو رنگ دیگری نمی شناسد به جز سپ…

شعور شب

/
/نویسنده:
شعر آزاد
هر بار که رازی گره در گره در شعور منور شب به ناگاه گشوده …

برکه

/
/نویسنده:
شعر آزاد
عکس ماه افتاده در برکه عکس دو کودک نیز ماه مال آنهاست شاید …

بالهای پرواز

/
/نویسنده:
شعر آزاد
پرواز پرندگان در آبی آسمان هر کجا چشمانم را کودکانه به دنبال می کشد و ر…