همه مطالب این دسته:

بیخوابی

/
/نویسنده:
عسل اسدیان
بیخوابی93 ******* کوچه خفته ی خیال اما نگاهم بیدار ... درگیری پوچ ذهن …

سرنوشت

/
/نویسنده:
عسل اسدیان
سرنوشت94 ***** قول قدمهایت را به کوچه مهتاب به آب داده بودم افسوس ..... که…

سرود آب

/
/نویسنده:
شعر آزاد
از آن خورشید های همیشه در کودکی از آن روزهای شکوفه تا سیب و …