وارد شده توسط مهدی خورسند(سرما)

آشیانه غم

باز هم از تو خبر بر ما رسید باز هم در سینه ، قلبِ من تپید آتشی با شعله های آتشین آتشم زد ، لحظه های آخرین تو زِ من بس دور بودی لیک من عاشقانه غرقِ هوس های تن دورِ تو گشتم و بوسیدم تو را فارغ از هر گونه شک ، آخر چرا؟ […]

چه خواهد شد؟

چه خواهد شد؟ بعد تو هر چیز برجا مانده ویران می شود قلب من ، دور از تو،دور از عشق، حیران می شود درد من کم نیست ، سوی من بیا بار دگر چون تو اینجایی،لبِ من شادُ خندان می شود زیر بار مشکلاتم غرق گشتم باز هم چون تو اینجایی تحمل سهل آسان می […]

کوچه های انصاف

******** شرح این دیوانگی های من در کوچه پس کوچه های غم های دیرینه گم گشته است مانند بادی در گذری ویرانه می گردم گرد غبار های شهر هم نشین با دانه های غم نشته بر لبان خسته ی عاشق مانند ندایی دور و دور که آمد و گوش هایم شد کور با آتش می […]