وارد شده توسط حسین شامحمدی

تحت محل

تحت محل هست در نزدیکی شازند دهی لذتی دارد گر آنجا پانهی روستایی کوچک اما با صفا مردمانش ساده و بی ادعا نام آن “تحت محل” از دیر باز روستایی پرنشیب و پرفراز روستایی با اصالت، استوار در فضایش بوی گل صوتِ هَزار چشمه هایش پاک مثلِ سلسبیل از “قَره چای”آب جوشد همچو نیل فصل […]