وارد شده توسط حنانه قفلی

بهار

بهار من آواز جان من در پس کوچه هایت معنای زیستن را فهمیدم امید زمینم باور روزگارم تو چه کردی با باران که نام تو را با شوق بر دل گیتی حکاکی میکند چتر آسمان شده ای مهمان من با نگاهت چه بر روزگار آوردی که اینگونه در انتظار آمدن تو شادمانی میکنند بهار من […]