وارد شده توسط حمیده منصوری

سرودهای بی سَر

سُرودهای بی سَر حدقه های متروک تیله بازی ، یکی من ، یکی تو نبازی! شعـر ِماسیده ناهار ، شام حرف بی حرف! سیگار جای خودکار نبردِ کاغذی کلمه ، جذام گرفته دارو بی دارو !!!