چشم اندازهایی برای تحلیل نمایش مرگ معلق

مقدمه:

 

نوشته ی حاضر قصد دارد از چند منظر به متن نمایش اجرا شده ی “مرگ معلق” که در نیمه اول اردیبهشت ماه سال جاری از سوی گروه تئاتر “هنر معاصر ” در سالن علامه رفیعی به روی صحنه رفت؛ نگاهی داشته باشد. این نمایش، اولین اثر” خشایار حسامی” نویسنده و طراح صحنه ی هفده ساله ی آن است که با کارگردانی حسن حسامی اجرا گردید. حسن حسامی کارشناس ارشد کارگردانی نمایش بوده و نمایش های بسیاری از جمله “باجه”، ” مده آ”، ” ماداگاسکار “، ” لاموزیکا” ، و … را در سال های دورتر در کارنامه خود دارد. چنانچه اهالی تئاتر می دانند ایشان مدتی دور از صحنه بودند و پس از چند سال با به عهده گرفتن این کار در حقیقت به صحنه تئاتر باز گشتند. تک بازیگر نمایش ، خانم “ آذر متفکر” کارشناس ارشد کارگردانی بودند که ایشان نیز دارای سوابق بسیار در بازیگری بوده و برای جامعه ی تئاتر استان شناخته شده هستند.

 

توصیف خلاصه ای از نمایش:

 

در این نمایش ما در نوعی از جریان سیال ذهن با یک جهان برزخ گونه که بریده هایی از زندگی شخصی، شغلی،ارتباطات، امیال، باورها و عواطف شخصیت اصلی را به تصویر می کشد؛ روبه رو هستیم. شخصیت اصلی یک بازیگرِ زنِ زمانی مشهورِ اینک ۵۳ ساله است که کاملا فراموش شده و / یا مرده است. در طول نمایش ما با فلاش بک هایی به رنج ها و شادی های گذشته این فرد ، تجربیات او از جهان خارج در موقعیت های مختلف و نیز به ارزیابی های او در هر یک از آن زمینه ها و موقعیت ها و نیز در اکنونِ نمایش، ره می بریم. از آن جا که شخصیت اصلی نمایش با نویسنده ی آن از نظر سن، جنس و موقعیت حد اکثر فاصله را دارد؛ این امر می تواند در کنار مدل های ذهنی پرداخته شده در متن این احتمال را تقویت کند که نگاه نویسنده در این اثر، ژنرال و عمومی بوده و کلان نگر است. با این توصیف مختصر، فکر می کنم چند لایه ای بودن متن و نیاز به نگاه از زوایای مختلف به آن روشن شده باشد.

 

چشم اندازهایی در تحلیل نمایش:

 

منظر اول – منظر دینی و رابطه ی مفهومی ” اجل معلق ” و ” گناه ” در تعابیر دینی و مذهبی است که در همه جای روایت نمود دارد. با توجه به این که مفسران اسلامی بر اساس آیه دوم سوره ی مبارکه ی انعام دو نوع اجل برای انسان تعریف کرده اند که یکی حتمی ( اجل مسمی) و دیگری غیر حتمی ( اجل معلق) است به نظر می رسد که نویسنده از این مضمون دینی به عنوان راهبردی برای تکوین فرم نمایش بهره برده است. و عنوان هم به همین موضوع اشاره دارد : ” مرگ معلق”. آن چه در فرم و ساختار کلی نمایش می بینیم گواه آن است که از بین تفاسیر موجود نویسنده بیش از همه به این تعبیر از مرگ معلق تکیه دارد: ” مرگی که نه به واسطه ی به پایان رسیدن طبیعی عمر که به واسطه ی گناهان رخ می دهد ” و به قول حضرت علی ع : “توجه به این نکته و فرازهای آن به خوبی نشان می دهند که گناهانی که بیرون از دایره ی تکوین به نظر می رسند چگونه در امور تکوینی و جهان خارج تاثیر می گذارند”. این مفهوم در صحنه ی پایانی به این صورت نمود پیدا می کند که پایان این داستان به “اراده ی راوی” بستگی دارد. چنانکه گفته شد در تعبیر دینی مفهوم اجل معلق( نامعین بودن و تغییر پذیری زمان مرگ ) در برابر اجل مسمی ( حتمی و قطعی بودن زمان مرگ ) قرار دارد و البته در این که چه گناهانی باعث مرگ پیش از موعد مقرر در اشخاص می شوند نیز اختلاف نظر وجود دارد اما در این مورد نیز به نظر می رسد نویسنده و کارگردان، نگاهی را در فرم بازنمایی کرده اند که راوی “به دلیل ارتکاب گناهانی که حدود و کیفر قتل بر آن ها جاری است” ازجمله سقط جنین و خودکشی؛ پیش از مرگ مسمی و حتمی خود دچار این مرگ معلق شده است.

 

منظر دوم، منظر روان شناختی و رابطه ی مفهومی ” شرم ” و ” اندوه” با ” احساس گناه ” است که در بدنه ی نمایش و پرداخت محتوا، هم نوعی رابطه ی علی و معلولی بین آن ها تبیین شده و هم از تلفیق آن ها، مثلثی از خشم، اضطراب و افسردگی به وجود آمده که به ویژه در زبان راوی و طرز تلقی او از جهان خارج که چرخه ی باطلی از تحمیق کنندگان و تحمیق شوندگان است ؛ نمود پیدا کرده است. اگر احساس های جاری در ذهن و زبان راوی و روابط بین آن ها و موقعیت آن ها نسبت به هم را در یک نگاه فرویدی مورد بررسی قرار دهیم؛ در ریشه یابی خشم، وحشت و افسردگی راوی به ” شرم” و ارتباط آن با احساس گناه می رسیم. احساس شرم درونی تر، عمیق تر و آسیب زا تر از احساس گناه است زیرا دیگر تمرکز آن روی قصورها و خطاها نیست بلکه روی ” خود” است و به همین جهت با احساس حقارت و خواری توام است که هیجان بسیار دردناکی است و راوی این نمایش نیز دچار آن است اما این تمایز کیفی که نوعی خود انگیختگی و جبر درونی را نیز در خود دارد؛ از دیدگاه نویسنده ی متن با همان گناهان و اشتباهات فردی از یک سو و محیطی از سوی دیگر در ارتباط دائمی و بدون انقطاع است چرا که اگر ما سه نقطه ی رابطه با امیلی در آغاز ، رابطه با تهیه کننده ی فیلم در میان و رابطه ی خیال پردازانه با آگهی دهنده تلویزیونی در پایان را سه راس یک مثلث در نظر بگیریم؛ مثلثی که به دست خواهیم آورد تحدب منفی دارد که طبق نظر لوباچفسکی از هر نقطه خارج از آن می توان بی نهایت خط به موازات آن رسم کرد و به همین دلیل است که داستان این نمایش پایانی برای راوی آن ندارد و تمام این احساسات برای او ادامه دارندو درآخرین گفته ی راوی به این موضوع اشاره می شود.

 

منظر سوم، منظر جامعه شناختی و مخصوصا روان شناسی اجتماعی است و از یک بعد به رابطه ی مفهومی ” جنسیتی که در جهان پیرامون راوی درجه دو انگاشته می شود ” و ” هویت های اجتماعی سرکوب شده ” پرداخته است و تاثیر آن را در ناکامی و افسردگی راوی زن نمایش، بازنمایی می کند. اگر راس میانی مثلث در تعبیر روان شناختی برگردیم در رابطه با تهیه کننده ی فیلم، هم احساس زن بودن و هم احساس مادر بودن به طور کامل در این فرد تحقیر و سرکوب می شود. همچنین شغل این زن به عنوان یک فرد از اجتماع، تحت تاثیر جنسیت اوست. نه شایستگی ها و مهارت های فردی که این، جوانی و زیبایی اوست که او را در زمانی به شهرت و محبوبیت و پول می رساند و موفقیت کاری را برای او رقم می زند و در زمان دیگری با افزایش سن و از دست رفتن جذابیت جنسی و زیبایی ظاهری ، همه ی این ها برایش به رویا تبدیل می شوند و دیگر نمی توانند وجود خارجی داشته باشند. و حالا از زاویه ی دیگری، این سرکوب شدن هویت فردی و اجتماعی وابسته به جنس است که از یک سو در راوی خشم و عصبانیت نسبت محیط پیرامون ایجاد می کند و از سوی دیگر شخصیتی با احساسات ناپایدار( عواطف متغیر و سطحی)، خود محوری، ، تابع محض امیال لحظه ای، هیجان زدگی( مثلا در پرحرفی و سرعت گفتار بسیار بالا و تعریف کردن وقایع با آب و تابو ….)، ، اعتماد به نفس پایین، ناتوانی در تصمیم گیری و رفتار دوگانه ای از ظرافت و خشونت و اغراق خلق می کند که توجه طلبی افراطی بن مایه ی آن است و دقیقا یک تیپ شخصیتی هیستریک یا نمایشی را به تصویر می کشد.

 

به غیر از این سه منظر اصلی، شاید بتوان نگاهی فلسفی هم به این اثر داشت و آن، بازنمایی تنهایی و انزوای نهایی انسان در جهان مدرن امروز است که از یک سو تقویت کننده ی احساس پوچی و تفکر پوچ گرایانه است و این نگاه در دو برش از متن نمود ویژه دارد یکی در شعر مادر ( شعری که در نور کاملا گرفته شده با صدای راوی پخش می شود ) و یکی در بخش صومعه. در سروده ی مادر، شاعر ( نمایشنامه نویس)، انتقال این اندیشه را به نسلی سقط شده نشان می دهد. و جالب این که حضور این نسل در اندیشه ی راوی در عین زاده نشدن، پرداختی رئال اما استعاری و نمادین دارد که به زعم من در این نگاه فلسفی می توان چرایی آن را بهتر تببیین کرد؛ از سوی دیگر، محتوا به ناتوانی نهادهای اجتماعی از نهادهای خصوصی تر مانند خانواده گرفته تا نهادهای عمومی تر مانند : نهاد های آموزشی( با مصداق مدرسه)، نهادهای مذهبی( با مصداق صومعه) ، و نهادهای رسانه ای( با مصداق تلویزیون) – در رهایی انسان امروز از این تنهایی و انزوا می پردازد و به همین دلیل است که در جریان روایت می بینیم که هیچ یک از این ساز و کارها از عهده ی پر کردن این خلاء برای راوی بر نیامده اند و در طول نمایش به این نکته اشاره می شود که اساسا به دو دلیل یکی به خاطر نادیده گرفتن و انکار واقعیت ها به جای پذیرش و حل مسائل و بحران ها و دیگری( در نگاهی کلان تر)، به دلیل سودجویی و منفعت طلبی نظام فئودالی و سرمایه داری حاکم بر جهان است که این نهادها با ماهیت کنونی شان هرگز نتوانسته اند و نمی توانند در رهایی و آرامش درونی انسان امروز راهگشا باشند و شاید نیاز به بازتعریف و بازتحلیل دارند.

 

جمع بندی:

 

آن چه از نظر گذشت نگاهی اجمالی بود به زوایای مختلف متن و اجرای نمایش ” مرگ معلق” که به زعم من علیرغم تراکم و انباشتگی نگاه و اندیشه ی مولف در قاب استعاره ها و اجرای فشرده ی تک نفره و مونولوگ با استفاده از ساز و کارهای متنی مانند تناوب برجسته سازی ها و حاشیه رانی ها و ساز و کارهای اجرایی مانند تنوع و خلاقیت در بازی و کارگردانی، طراحی صحنه ، نور و موسیقی برای مخاطب خاص که اساسا از چالش های ذهنی و به طور کلی، کشف لذت می برد؛ بسیار جذاب می کند و حتی ممکن است او را به بیش از یک بار دیدن نمایش ترغیب نماید اما شاید برای مخاطب عام که لذت از یک نمایش را در جنبه های غیر چالشی تر و سرگرم کننده تر و نیز در زبانی ساده تر و غیر استعاری تر جستجو می کند؛ کنار آمدن با این نمایش و راه بردن به پیچیدگی های درونی آن کمی سخت باشد.

نویسنده: فریبا نوری

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *