بیایید کیفهایشان را پر از مهربانی کنیم

بیاید کیفهایشان را پر از مهربانی کنیم
برای کمک به دانش اموزان کمتر از ۱۲ سال که قادر به تامین البسه و لوازم تحریر نمیباشند بکوشیم
برای همیاری و کمک هر مبلغ کوچکی هم بزرگ است
از ۵ هزارتومان تا دریای بزرگ محبتتان
لطفا پرینت واریزی .فیش واریزی .عکس کارت به کارت کردن را .به پیج رسمی شعر آزاد ارسال نمایید
هم اکنون نیازمند یاری ما هستند

بانک رفاه  ۵۸۹۴۶۳۱۵۷۸۸۳۸۳۱۰

نام پیج shereazad@